FLUMEKVIN PRAH 100 GR
FLUMEKVIN PRAH 100 GR
Šifra: 87  JM: KOM
Cena (mpc)
  • 390.00 RSD
Na lageru 2 Ima
Količina

DELOVANJE: Flumekvin je baktericidno sredstvo koje spada u grupu fluorohinolona i deluje prvenstveno na gramnegativne bakterije te se koristi za lečenje gastrointestinalnih, urogeni- talnih i respitatornih oboljenja. Na njega su u in vitro uslovima osetljive Salmonella spp., Escherichia coli, Pasterella spp., Proteus spp., Haemophylus spp. Veoma efiksno deluje na Yersinia pseudotuberculosis, Edwardsiella, Aerobacter, Pseudomonas, Vibrio, Cytophaga, Klebsiella i Enterobacter vrste, kao i neke grampozitivne bakterije Staphylococcus spp. i Diplococcus spp. Antimikrobno dejstvo Flumekvina zasniva se na inhibiciji sinteze proteina u bakterijskim ćelijama, naime baktericidno dejstvo ostvaruje tako što inhibitorno deluje na DNA girazu koja je uključena u replikaciju heliksa DNA. CILJNE VRSTE: Telad, jagnjad, jarad, svinje, prasad, živina, ukrasne ptice, pernata divljač, kunići i ribe INDIKACIJE: Telad, jagnjad, jarad i svinje: Preveniranje i lečenje bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog traskta (salmoneloza, kolibaciloza i pastereloza). Živina(pilići, koke nosilje, guske, patke, ukrasne ptice i pernata divljač): preventiva i lečenje bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog trakta (salmoneloza, kolibaciloza, razni enteritisi, omfalitis, pastereloza, infektivna korica, subklinička infekcija ovarijuma, stafilikokoza nosilja i stafilokokni artritis, pneumokokoza i komplikacije kod CRD). Kunići: Preveniranje i lečenje bakterijskih infekcija digestivnog, respiratornog i urogenitalnog traskta (salmoneloza, kolibaciloza, pastereloza). Ribe: Lečenje akutnih hemoragičnih septikemija (furunkuloza, jersinioza, vibrioza), hroničnih i latentnih infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na flumekvin, sprečavanje i lečenje sekundarnih infekcija izazvanih stresom ili virusima. DOZIRANJE: Telad, jagnjad, jarad: 1,8 - 2,2 g/15 kg tel. mase (ekv. 12 - 15 mg/kg aktivne supstance). Prvu polovinu doze dati ujutru, a drugu posle 12 časova, uveče. Lečenje traje 5 - 7 dana. Svinje: 1,5 - 2,0 g/10 kg tel. mase (ekv. 15 - 20 mg/kg aktivne supstance). Prvu polovinu doze dati ujutru, a drugu posle 12 časova, uveče. Lečenje traje 3 - 5 dana. Živina: pilići do 15 dana - 50 g/ 100 L vode ili 100 g/ 100 kg hrane pilići od 3 do 6 nedelja - 100 g/ 100 L vode ili 150 g/ 100 kg hrane pilići od 6 do 12 nedelja - 125 g/ 100 L vode ili 200 g/ 100 kg hrane nosilje teških rasa - 100 g/ 100 L vode ili 200 g/ 100 kg hrane Guske, patke, ukrasne ptice, pernata divljač: 100 g/ 100 L vode ili 200 g/ 100 kg hrane Lečenje traje 3 - 5 dana. Kunići: za sve uzraste 1 g/1 L vode. Lečenje traje 3 - 5 dana. Ribe: 12 - 20 g / 100 kg ribe. Gornja preporučena doza je indikovana kod hroničnih slučajeva. Starijim kategorijama ukupna dnevna količina leka se deli na 3 obroka (daje se u razmaku od 4 - 6 časova), dok za mlađ svi dnevni obroci treba da sadrže lek. Lečenje traje 5 - 8 dana, a u slučajevima hronične infekcije i pri nižim temperaturama vode i duže. NAČIN PRIMENE: Lek se daje umešan u hranu, u vodi za piće ili u mleku. Lek se u preporučenim dozama daje na 12 časova, tj. dva puta dnevno. Uvek pripremati svež rastvor. Ukoliko se lek daje u mleku, putem kofice za napajanje, rastvor je potrebno povremeno promešati. KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se kokama nosiljama konzumnih jaja, kao ni životinjama osetljivim na flumekvin. Ukoliko se primenjuje na propisani način nisu poznate kontraindikacije za njegovu primenu. NEŽELJENA DEJSTVA: Kod davanja leka mogu se javiti gastrointestinalni poremećaji (prolazna dijareja, a kod svinja mučnina i povraćanje), osip na koži kao i prenadraženost CNS. Kod mladih životinja zbog oštećenja zglobnih hrskavica može doći do pojave artropatije i hromosti. Moguća je i pojava fotosenzibilizacije ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti. NAPOMENA: Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu. Tretiranim životinjama uskratiti vodu za piće 2 - 3 sata pre davanja leka u vodi ili mleku. Napravljeni rastvor leka životinje treba da konzumiraju odmah. Dok traje terapija životinje ne smeju piti drugu vodu osim medicinirane. Mediciniranu vodu praviti u dobro opranim sudovima, bez ostatka deterdženata. Živina i kunići lek treba da popiju odmah. Kada se lek daje u hrani, treba ga pripremati tako da se flumekvin meša prvo sa manjom pa potom sa sve većom količinom hrane. Lek se ribama priprema tako što se najpre pomeša 50 kg peleta i 400 g flumekvina, a zatim se takvoj smeši postepeno dodaje 1 litar jestivog ili ribljeg ulja (radi boljeg vezivanja leka) uz neprekidno mešanje. Mešanje se završava kada sve pelete postanu tamnije i dobiju jednoličnu boju. Tako napravljena hrana se čuva na tamnom i hladnom mestu. Ovako pripremljena hrana mora da se utroši u roku od 6 dana. Upotreba ovog leka bi trebalo da je ograničena na slučajeve u kojima je uzročnik ispoljio rezistentnost na druge antibiotike i kada bakteriološka potvrda dijagnoze i test osetljivosti uzročnika opravdaju njegovu primenu. Lek se mora primeniti u dozama i na način koji su propisani, inače u suprotnom može doći do pojave rezistencije uzročnika na fluorohinolone i smanjenje efikasnosti prilikom terapije drugim hinolonima zbog moguće unakrsne rezistencije. KARENCA: Meso svinja, teladi, jagnjadi, jaradi, kunića i živine koje su lečeni nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 2 dana od poslednje primene leka. Karenca za meso riba iznosi 80°D (stepen dana) i može da varira u zavisnosti od temperature vode. Pri temperaturi vode od 5ºC iznosi 16 dana, dok pri temperaturi od 20°C iznosi svega 4 dana od poslednje primene leka. Ne koristiti kod nosilja konzumnih jaja.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

expand_less