Sistem kontrole kvaliteta

U organizaciji SZTR “AGROUNIKUM“ Novi Sad primenjuju se sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i HACCP sistem upravljanja bezbednošću hrane prema preporukama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 - 2003.

ISO_9001-2015

Sistem menadžmenta kvalitetom i HACCP sistem certifikovani su od strane renomiranog akreditovanog certifikacionog tela TMS CEE d.o.o.

certifikat1

certifikat2

certifikat3

certifikat4

expand_less